วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2554

พยัญชนะไทย


พยัญชนะไทย

พยัญชนะไทยในปัจจุบันมี ๔๔ ตัว แต่ใช้เพียง ๔๒ ตัว โดยมีพยัญชนะที่ไม่ได้ใช้ตั้งแต่                   ปี พ.ศ.๒๔๔๕ อยู่ ๒ ตัว ได้แก่ ฃ ฅ (กรมวิชาการ, ๒๕๔๕ : ๖๙) พยัญชนะไทย มี ๒๑ เสียง ๔๔ รูป     ดังนี้
ที่
เสียง
รูป

ที่
เสียง
รูป

๑๒
       

๑๓
     

๑๔
  

๑๕
    

๑๖
  
       

๑๗
 

๑๘
 
  

๑๙
           

๒๐
  
๑๐
 

๒๑
๑๑


             
พยัญชนะไทย มีลักษณะเฉพาะที่สำคัญ ได้แก่
                ๑. หัวมีแวว (หัวมีลักษณะเป็นวง) มี ๒ แบบ ได้แก่ แบบหัวเข้า เช่น ฒ ญ ผ ย เป็นต้น              ส่วนอีกแบบ คือ แบบหัวออก เช่น น ภ บ ห เป็นต้น
                ๒. หัวสองชั้น มีลักษณะคล้ายแบบหัวเข้า แต่เมื่อเขียนหัวครบวงแล้ว เขียนวนต่ออีกเกือบรอบ มี ๒ ตัว ได้แก่     
                ๓. หัวหยักหรือหัวแตก มีลักษณะคล้ายแบบหัวสองชั้น แต่เพิ่มรอยหยัก มี ๔ ตัว ได้แก่ ฃ ซ ฆ   
                ๔. ไม่มีหัว มี ๒ ตัว ได้แก่ ก ธ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น